Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej
KOMUNIKATY
Informacje kontaktowe do lokalnych mediów
Telewizja Master TV
Os. Unitów Podlaskich 17, 21 - 400 Łuków
tel. 025 798 89 94
www.telewizja.lukow.pl
e-mail:master@telewizja.lukow.pl
Życie Łukowa
ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków
tel./fax(025)797-22-17
e-mail:lukasz-kurowski@tlen.pl
Wspólnota Powiatowa
ul. Wyszyńskiego 18b, 21-400 Łuków
tel.(025)798-72-20
www.e-wp.pl
Tygodnik Siedlecki
ul. Armii Krajowej 11, 08-110 Siedlce
e-mail:tygodnik@siedlecki.pl
Giczela Piotr - Dziennikarz - tel.: 508 266 904
e-mail:p.giczela@siedlecki.pl
Nowa Gazeta Łukowska
Łukowskie Towarzystwo Regionalne
Im. J. S. Majewskiego w Łukowie
ul. Czerwonego Krzyża 4/10, I piętro, 21 - 400 Łuków
Tel. 025 798 66 96
RADIO LUBLIN S.A.
ul. Obrońców Pokoju 2
20-030 Lublin
centrala - 081 53 64 200
program - 0 801 102 201
Sekretariat - 081 53 64 222
Sekretariat faks - 081 532-87-28
e-mail:poczta@radio.lublin.pl

Szanowni Państwo!
Koordynatorzy Gminni
oraz dyrektorzy szkół
i koordynatorzy szkolni
w projekcie Szkoła Przyszłości

W dziale "Do Pobrania" przedstawiam Państwu następujące pliki, które należy przesłać do wszystkich szkół z terenu Państwa gminy:

1. Wzory sprawozdań finansowych zadaniowych: miesięcznych i kwartalnych wraz z instrukcją wypełniania + instrukcję wypełniania tabeli (20) - łącznie 4 pliki. Sprawozdania przygotowano w programie Excel. Arkusze nie są chronione, więc trzeba uważać, żeby nie zmienić wprowadzonych formuł obliczeniowych. Jednocześnie informuję, że należy równocześnie przygotować sprawozdanie zadaniowe miesięczne za kwiecień i maj 2007 r. - w terminie do 5 czerwca i przekazać do koordynatora gminnego (wszystkie szkoły).

2. Komunikat Nr 1, dotyczący realizacji zamówień publicznych oraz wybrane opinie i komentarze - przygotowane przez radcę prawnego naszego projektu (2 pliki Word). Należy bezwzględnie zapoznać się z tym materiałem. Wyjaśnia on m.in. sposób realizacji umów zlecenia i o dzieło w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Druki protokołów zamówień publicznych: ZP-2, ZP-2/WR, ZP-11, ZP-17, druk oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ustawy PZP oraz przykładowe (wzorcowe) egz. druków ZP-2, ZP-2/WR i ZP-17(8 plików Word).

W tym miejscu wyjaśniam nowe zasady przygotowania umów zlecenia w ramach projektu.
- Wszystkie umowy muszą być zawarte po terminie podpisania umowy pomiędzy Gminą Łuków a MEN, tj. po 19 marca 2007 r.
- Umowy sporządzamy na druku wcześniej zamieszczonym na stronie internetowej projektu.
- Do każdej umowy zlecenia (dla nauczycieli i pracowników obsługi) sporządzamy dodatkowo: pismo-zaproszenie do negocjacji, w/w oświadczenie oraz wszystkie druki wymienione w pkt. 2 niniejszego listu - łącznie 6 dokumentów. Umowy są realizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki, a nie jak wcześniej informowaliśmy, poprzez wyłaczenie z ustawy PZP.
- W przypadku nauczycieli, którzy podjęli pracę przed podpisaniem umowy tj. w lutym, zawieramy umowę na wcześniej ustaloną kwotę. Jednak wpisujemy planowaną liczbę godzin, począwszy od daty podpisania umowy i tak rozliczamy nauczyciela. W związku z tym ustalamy proporcjonalnie wyższą stawkę za 1 przepracowaną godzinę np. 35 zł, zamiast wcześniej planowanych 30-tu. W umowie określamy ilość transzy wypłat, np. 3 (jeśli nauczyciel czy inny pracownik ma umowę podpisaną do końca realizacji projektu. Wszystkie wcześniej zrealizowane godziny powinny mieć dokumentację, która pozostaje w szkole na wypadek audytu, kontrolującego realizację programów autorskich (własnych) nauczycieli. Ważna uwaga: jeśli nauczyciel będzie realizował swój program w bieżącym i następnym roku szkolnym, podpisujemy z nim jedną umowę na cały okres np. od 20 marca 2007 r. do 25 stycznia 2008 r. (nawet jeśli nie będzie pracował w wakacje). Wówczas będzie wystawiał on 3 rachunki: w czerwcu, październiku i styczniu 2008 r. (należy zaznaczyć, że w przypadku umowy zlecenia rachunki nie mogą być wystawiane co miesiąc, gdyż miałoby to charakter umowy o pracę. Powyższe zasady dotyczą również księgowych, koordynatorów i wszystkich innych osób zatrudnionych do realizacji projektu.
- Przy wyliczaniu kwoty brutto umowy i wartości kwot na każdym rachunku do umowy zlecenia, niezbędna jest pomoc księgowego lub asystenta księgowego, jeśli potrafi wyliczyć należne kwoty wynagrodzenia, składek ZUS i FP oraz podatku. Przypominam, że będą one różne w zależności od tego czy umowę zawieramy ze swoim pracownikiem, czy z osobą z zewnątrz.
- Kwestia zgłoszenia do ZUS nowej umowy. Zgodnie z przepisami, patrząc literalnie - należy zgłosić nową umowę w miesiącu jej podpisania i składać zerowe deklaracje do momentu pierwszej wypłaty. W praktyce nikt jednak nie kwestionuje sytuacji, kiedy zgłoszenie następuje wraz z rozliczeniem pierwszego rachunku do umowy, np. umowa podpisana w marcu, pierwszy rachunek i wypłata w czerwcu i właśnie w czerwcu zgłoszenie wraz z rozliczeniem.
- Do każdego kolejnego rachunku należy załączyć potwierdzoną za zgodność kserokopię umowy z daną osobą.
Informuję również, że wszystkie załączone dokumenty przekazujemy także w postaci jednego skompresowanego pliku Zip.

Koordynator projektu
Bogdan Wiącek

Uwaga! Ważna informacja dotycząca opisu wydatków na transport.

Kalkulacji kosztów transportu, zgodnie z szablonem, dokonujemy tylko w odniesieniu do wynajmu pojazdu od przewoźników prywatnych. W przypadku faktur z PKS, nie wpisujemy sposobu kalkulacji tych kosztów. Jednocześnie prosimy o wyczerpujące opisy merytoryczne wydatków w pkt. 3 szablonu na dokumentach księgowych.

Spotkania w gminach uczestniczących w projekcie "Szkoła Przyszłości"
W dniach 16,17 i 18 kwietnia Liderzy Projektu Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej przeprowadzili szkolenia informacyjne dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie.
W poniedziałek odbyło się spotkanie dla dyrektorów szkół, koordynatorów szkolnych i gminnych oraz księgowych i asystentów księgowego z terenu Miasta i Gminy Łuków. Główny koordynator projektu Pan Bogdan Wiącek zapoznał zebranych z Poradnikiem Dla Szkół - Zasady Kwalifikowalności Wydatków i Rozliczania Dotacji, który został opracowany, aby ułatwić funkcjonowanie "szkół przyszłości" i wyjaśnić, czasami bardzo trudne i zawiłe, sytuacje finansowe oraz wymogi sprawozdawczości w projektach finansowanych z funduszy europejskich. W spotkaniu, które rozpoczęła Pani Wójt Gminy Łuków, Kazimiera Goławska, wzięło udział 60 osób odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie i realizowanie projektów edukacyjnych.
W Gminie Trzebieszów dnia 17 kwietnia w spotkaniu uczestniczyło 24 osoby. Pan Wójt, Krzysztof Woliński przywitał zebranych oraz wyraził swoje zadowolenie, że uczniowie z terenu jego Gminy będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć lekcyjnych oraz innych atrakcji edukacyjnych, które stwarza projekt Szkoły Przyszłości.
Tego samego dnia Liderzy Projektu spotkali się również z przedstawicielami szkół z terenu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski. Tutaj 35 uczestników spotkania z uwagą wysłuchało informacji o wymaganiach jakie stawia przed nimi realizacja projektu. Uczestnicy podzielili się swoimi wątpliwościami natury finansowej z koordynatorem projektu, a uwagi z dwóch, już złożonych, sprawozdań merytorycznych wyjaśniła z-ca koordynatora projektu, Pani Elżbieta Domańska.
W dniu 18 kwietnia br. podobne spotkanie odbyło się w Gminie Stanin. Wójt Gminy Stanin, Pan Krzysztof Gajowy przyjął zebranych na sali konferencyjnej urzędu gminy i serdecznie przywitał tak licznie zgromadzonych, 47 przedstawicieli placówek oświatowych z gminy Krzywda i Stanin. Koordynator Projektu wyraził w bardzo zwięzły sposób, że sprawozdawczość którą szkoły przygotowują, jest podstawą oceny przebiegu projektów realizowanych przez szkoły oraz kontroli wydatków, ich kwalifikowalności i zgodności z zasadami EFS.
Spotkania te miały bardzo konstruktywny charakter, pozwoliły na wyjaśnienie wielu wątpliwości. Zarządzający Projektem uzyskali również cenne uwagi od uczestników projektu, co ma odzwierciedlenie w ostatecznej wersji Poradnika dla Szkół.

Wszyscy realizujący Projekt, a szczególnie jego odbiorcy, czyli uczniowie szkół z 7 gmin Powiatu Łukowskiego, odniosą wymierne korzyści wynikające z realizacji naszego przedsięwzięcia. Będą mogli wyrównać swoje szanse edukacyjne i osiągnięcia z rówieśnikami z dużych miast, będą mogli zobaczyć miejsca w Polsce i Europie, które bez tych środków nie byłyby możliwe do zobaczenia, a dzięki wykształconym, kompetentnym i postępowym nauczycielom będą pracować efektywnie nowoczesnymi metodami nauczania i wychowania.

Prezentujemy kilka zdjęć z tych spotkań:


Od początku

W dniu 11 kwietnia 2007 roku na konto Gmiennego Zespołu Oświatowego wpłynęły pieniądze na Projekt "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej". Następnego dnia pieniądze zostały przelane na konta poszczególnych gmin.

TERMINARZ SPOTKAŃ W GMINACH W SPRAWIE ROZLICZANIA PROJEKTU "SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W GMINACH ZIEMI ŁUKOWSKIEJ"

1) 16.04.2007 - poniedziałek godzina 9.00: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Łukowie. Spotkanie dla Gminy Łuków i Miasta Łuków.
2) 17.04.2007 - wtorek godzina 9.30: sala konferencyjna Urzędu Gminy Trzebieszów. Spotkanie dla Gminy Trzebieszów.
3) 17.04.2007 - wtorek godzina 12.30: sala narad Urzędu. Spotkanie dla Miasta Stoczek Łukowski i Gminy Stoczek Łukowski
4) 18.04.2007 - środa godzina 9.00: sala konferencyjna Urzędu Gminy Stanin. Spotkanie dla Gminy Stanin i Krzywda.

Na spotkanie zapraszamy:
- pp. wójtów i burmistrzów,
- księgowych ogsługujących projekt (gminnych i szkolnych), ew. asystentów księgowego,
- koordynatorów gminnych i szkolnych,
- dyrektorów szkół.
Omówiony będzie poradnik dla szkół uczestniczących w projekcie oraz wzory dokumentów.

W dniu 09.02.2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łukowie odbyło się spotkanie uczestników Projektu "Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej", poniżej przedstawiamy zdjęcia z tej uroczystości.


Powrót do strony głównej