Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Cytat dnia:

*O Projekcie *Uczestnicy Projektu *Aktualności *Do Pobrania *Kontakt*


O Projekcie

Projekt pod nazwą "Szkoła przyszłości w gminach Ziemi Łukowskiej" realizowany jest w formie współdziałania 7 jednostek samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na terenie powiatu łukowskiego w woj. lubelskim. W projekcie uczestniczy 5 gmin wiejskich i 2 miejskie. Ostatecznym beneficjentem są szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu tych gmin. Łącznie w projekcie uczestniczy 71 szkół.
Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół, ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów, pochodzących z obszarów wiejskich i miejskich. Typ projektu - "Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe". Potwierdzeniem efektów tych działań będą wyższe wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. Celami pośrednimi są:
- opracowanie i wdrożenie programu rozwoju dla każdej szkoły ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych,
- umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowych wiadomości i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej,
- współpraca szkół ze społecznością lokalną oraz organizacjami - na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Powrót do strony głównej